Qingdao Sunrise Energy-Saving Materials Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Qingdao Sunrise Energy-Saving Materials Co., Ltd.
Shandong, China

Peter Tsin
Chat Now!
Alice Chin
Chat Now!
Evan Meng
Chat Now!
Jack Fu
Chat Now!
Dereck Zhao
Chat Now!
Angie Ma
Chat Now!

Main Categories

Water Filter Media Ceramic Ball
Tire Balancing Beads
Refractory Anchor
0,52 US$ - 0,55 US$/Kilogram
5.0 Kilogram(Min. Order)
1,20 US$ - 1,68 US$/Kilogram
5.0 Kilogram(Min. Order)
0,80 US$ - 0,86 US$/Kilogram
5.0 Kilogram(Min. Order)
0,35 US$ - 0,65 US$/Kilogram
5.0 Kilogram(Min. Order)
0,45 US$ - 0,80 US$/Kilogram
5.0 Kilogram(Min. Order)
0,58 US$ - 0,60 US$/Kilogram
5.0 Kilogram(Min. Order)
2,85 US$ - 3,55 US$/Kilogram
10.0 Kilogram(Min. Order)
2,50 US$ - 3,50 US$/Kilogram
10.0 Kilogram(Min. Order)
2,85 US$ - 3,50 US$/Kilogram
1.0 Kilogram(Min. Order)
2,85 US$ - 3,50 US$/Kilogram
10.0 Kilogram(Min. Order)
3,00 US$ - 3,80 US$/Kilogram
10.0 Kilogram(Min. Order)
2,80 US$ - 3,80 US$/Kilogram
10.0 Kilogram(Min. Order)
0,19 US$ - 6,25 US$/Cái
100.0 Cái(Min. Order)
0,28 US$ - 0,68 US$/Cái
100.0 Cái(Min. Order)
0,18 US$ - 0,68 US$/Cái
100.0 Cái(Min. Order)
0,28 US$ - 0,56 US$/Cái
100.0 Cái(Min. Order)
0,55 US$ - 1,80 US$/Cái
5.0 Cái(Min. Order)
0,25 US$ - 0,63 US$/Cái
100.0 Cái(Min. Order)

Water Filter Media Ceramic Ball

8,00 US$ - 10,00 US$/Kilogram
5.0 Kilogram(Min. Order)
0,45 US$ - 1,00 US$/Kilogram
5.0 Kilogram(Min. Order)
2,20 US$ - 2,54 US$/Kilogram
5.0 Kilogram(Min. Order)
0,48 US$ - 0,52 US$/Kilogram
5.0 Kilogram(Min. Order)
0,55 US$ - 1,20 US$/Kilogram
5.0 Kilogram(Min. Order)

Tire Balancing Beads

2,85 US$ - 4,00 US$/Kilogram
10.0 Kilogram(Min. Order)
2,85 US$ - 3,55 US$/Kilogram
10.0 Kilogram(Min. Order)
3,00 US$ - 3,50 US$/Kilogram
10.0 Kilogram(Min. Order)
2,85 US$ - 3,55 US$/Kilogram
10.0 Kilogram(Min. Order)
2,85 US$ - 3,55 US$/Kilogram
10.0 Kilogram(Min. Order)

Refractory Anchor

0,28 US$ - 8,00 US$/Cái
100.0 Cái(Min. Order)
0,28 US$ - 0,56 US$/Cái
100.0 Cái(Min. Order)
0,28 US$ - 8,00 US$/Cái
100.0 Cái(Min. Order)
0,28 US$ - 8,00 US$/Cái
100.0 Cái(Min. Order)
0,10 US$ - 1,25 US$/Cái
100.0 Cái(Min. Order)
0,19 US$ - 5,00 US$/Cái
100.0 Cái(Min. Order)
Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm